Annah Y. Moyo. September 2015. “UKUVUSELELWA: Isidingo esimqoka sabayizisulu zokuhlukunyezwa." Uhlu lwamaqiniso le CSVR ekuvuselelweni kwalabo abahlukumezekile.